Мәлімет

Мәлімет – белгілі бір мәселеге қатысты кеңінен ақпарат беретін құжат (ұсыныс жөніндегі мәлімет, ескерту жөніндегі мәлімет, талап жөніндегі мәлімет және т.б.).

Аппарат жұмысының нәтижесі туралы

 

_______ қаласының әкімі

_______________________

                                                     (аты-жөні)

 

Қала әкімі аппараты жалпы бөлімінің1 қызметкерлері өз қызме-
тінде ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңын (12.01.2007 ж.  № 221), Үкіметтің «Қазақстан Республи-
касының орталық және жергілікті органдарында жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыру туралы» Қаулысын (04.09.2002 ж.  № 974), Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген ісқағаздарды жүргізу туралы Нұсқаулығын (31.01. 2001 ж. № 168) және _______ қаласы әкімінің «________ қаласы әкімі аппаратында және оның құрылымдық бөлімшелерінде құжаттармен жұмыс жасау туралы» шешімін (28.04.2001 ж. № 289) басшылыққа алады.

Қала әкімі аппараты жалпы бөлімінің штаттық саны, бөлім меңгерушісін қоса есептегенде __ адам. Жұмыс төмендегі бағыттар бойынша жүргізіліп келеді:

азаматтарды қабылдау (жазу, кеңес, құжаттарды тіркеу, телефонмен, оның ішінде «Сенім» телефонымен жауап беру);

хаттарды, өтініштерді, шағымдарды қарау тіркеу, көшіру, өтініш иелеріне телефон арқылы жауап беру, бақылау жасау, сараптау, Бас прокуратураға есеп беру);

қызметтік хаттарды қарау (қабылдау, тіркеу, көшіру, бақылау, сараптау, есеп беру);

– «тікелей эфирдегі» құжаттарды қарау (тіркеу, көшіру, бақылау, сараптау, қорыту, ҚР Президенті әкімшілігіне ақпарат дайындау);

жіберілетін хаттарды ресімдеу (тізім жасау, қосымшасының бар-жоғын тексеру, шығыс құжаттардың барлық тиісті талаптарына сәйкестігін тексеру);

– қала әкімдігінің ғимаратында орналасқан барлық мемлекеттік органдар үшін жеке және заңды тұлғалардан құжаттар қабылдау.

Осы жылдың ______________ мен ______________ аралығындағы құжат айналымын және орындаушылық тәртіпті сараптау жалпы бөлім қызметкерлері ____ ай ішінде барлығы ______________ хат, шағым, қызметтік хат және т.б. құжаттарды қарағандығын көрсетті, бұл – өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда ___ пайызға артық көрсеткіш.

Өткен кезеңде жер учаскелерін пайдалануға құқық беретін құжаттарды ресімдеу және ЖТҚ үшін жер учаскелерін беру бойынша жер қатынастары басқармасына жеке және заңды тұлғалардан _________ өтініш жіберілді. Ал тұрғын үй басқармасына тұрғын үй мәселелері бойынша ___________________________ өтініш жіберілді.

Президент, Үкімет, Парламент әкімшілігінен, орталық мемлекеттік органдардан және т.б. заңды тұлғалардан түскен ______________ қызметтік хат-хабар қаралды, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда ____ пайызға артық. Олардың ішінен ______________ тапсырыс бақылауға алынды.

Осы жылдың __________ мен __________ аралығында жалпы бөлімге азаматтардың өтініштері мен хаттарынан _____________ бірлік тіркелді. Олардың барлығы да бақылауға алынды.

Тұрғындар тарапынан хабарларды тез алу мақсатында және қалалық және аудандық әкімдіктердің басшылары тарапынан селсоқтық, төрешілдік және сыбайлас жемқорлық деректерін қорытындылап, шаралар қолдану үшін сәрсенбі күндері сағат __________-ден __________ -ге дейін «Сенім» телефоны жұмыс істейді.

Осы жылдың 1-тоқсанында қоғамдық қабылдауға __________ адам келді, олардың әрқайсысымен әңгіме жүргізіліп, кеңестер беріліп, ұсыныстар айтылды. Олардың ішінен _____ азамат қала әкімі орынбасарларының қабылдауында болды.

Айта кететін бір жайт, қалалық құрылымдық бөлімшелердің барлығы «Lotus Notes» бағдарламасы іске асыратын электрондық құжат айналымы жүйесіне қосылған. Бұл оларға күнбе-күн орындалуының бақылау мерзімдері көрсетілген карточкаларды көріп қана қоймай, біз көшірген құжатты бұрыштамамен бірге оқуға мүмкіндік береді. Олардың міндеттеріне Электрондық құжат айналымы нұсқаулығына сәйкес орындау карточкасын толтыру және осы құжаттың жауабының электрондық нұсқасын қосымша енгізу кіреді.

Алайда бұл қызметтерді департаменттер мен басқармалардың барлығы бірдей орындап отырған жоқ, соның салдарынан __________________2 басқармасында құжаттардың орындалу мерзімі бұзылып отырғандығы байқалды.

Қала әкімі резиденциясы ғимаратында орналасқан мемлекеттік органдардың барлығы үшін құжат қабылдауды бөлімнің жеке қызметшісі жүргізеді. Мұның саны айына ____________, ал 3 айда ____________ құжатты құрады.

Есеп беріліп отырған кезең ішінде шығыс хаттар ____________ бірлікті құрады, оның ішінде:

– фельдбайланыс арқылы – ______;

– пошта арқылы – ___________;

– электронды пошта және факс арқылы – ________;

– аудан әкімі аппараттарында – ________;

– қалалық құрылымдық бөлімшелерде – _______.

Ақпараттың реті бойынша хабарланып отыр.

 

__________ қаласы әкімі

аппаратының басшысы3      ____________                         ______________________

                                                             (қолы)                                  (аты-жөні)

 

Сводка – документ, представляющий собой обобщенные данные по одному вопросу (сводка предложений, сводка замечаний, сводка требований и т.д.).

О результатах работы аппарата

 

Акиму города ______

___________________

                                                                            (Ф.И.О.)

 

В своей деятельности сотрудники общего отдела1 аппарата акима города руководствуются Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (от 12.01.2007 г. №221), постановлением Правительства «Об организации приема физических и представителей юридических лиц в центральных и местных исполнительных органах Республики Казахстан (№ 974 от 04.09.2002 г.)», Инструкцией по делопроизводству, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан (№ 168 от 31.01.2001 г.) и решением акима города ________ «О работе с документами в аппарате акима города _______ и его структурных подразделениях» (№ 289 от 28.04.01 г.).

Штатная численность общего отдела аппарата акима города составляет ___ человек, в том числе заведующий(ая) отделом. Работа ведется в следующих направлениях:

прием граждан (запись, консультация, регистрация документов, ответы по телефону, в том числе по телефону «Доверия»);

обработка писем, заявлений, жалоб (регистрация, сканирование, копирование, ответы заявителям по телефону, осуществление контроля, анализ, отчеты Генеральной прокуратуре);

обработка служебной корреспонденции (прием, регистрация, сканирование, контроль, анализ, отчеты);

обработка документов с «прямого эфира» (регистрация, сканирование, контроль, анализ, обобщение, подготовка информации в Администрацию Президента РК);

оформление исходящей корреспонденции (составление ре-
естра, проверка наличия приложения, проверка на соответствие всем необходимым требованиям исходящих документов);

прием документов от физических и юридических лиц для всех государственных органов, дислоцированных в здании акимата города.

Анализ документооборота и исполнительской дисциплины за период с __________ по __________ текущего года показал, что работниками общего отдела за ____ месяц всего обработано __________
писем, жалоб, служебной корреспонденции и других документов, что на ___ процентов больше аналогичного периода прошлого года.

За прошлый период по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки и по предоставлению земельных участков под ИЖС, направлено в управление земельных отношений ______________ обращений юридических и физических лиц. А в управление жилья по жилищным вопросам направлено ______________ обращений.

Служебной корреспонденции, поступившей из Администрации
Президента, Правительства, Парламента, центральных государственных органов и других юридических лиц обработано ______________, что также больше, чем за аналогичный период прошлого года на ____ процентов. Из них взято на контроль ______________ поручения.

Обращений и писем граждан в общем отделе с __________ по ____ _____ т.г. зарегистрировано ____________ единиц. Все они взяты на контроль.

В целях оперативного получения сигналов со стороны населения, обобщения и принятия мер по фактам халатного отношения, волокиты, бюрократии и коррупции со стороны руководителей городского и районных акиматов, работает телефон «Доверия» ______________ по средам с __________ до _________ часов.

За 1-й квартал т.г. общественную приемную посетило __________ человек, с которыми из них проведена обстоятельная беседа, даны консультации и рекомендации. Из них на приеме заместителей акима города побывало _____ граждан.

Следует отметить, что все структурные подразделения города подключены к системе электронного документооборота, осуществляемого программой «Lotus Notes», что позволяет им день в день видеть не только карточку с контрольными сроками исполнения, но и прочитать отсканированный нами документ вместе с резолюцией. В их задачи, согласно Инструкции электронного документооборота, входит заполнение карточки исполнения и прикрепления электронного варианта ответа к данному документу.

Однако, не всеми департаментами и управлениями выполняются эти функции, таким образом, наблюдается исполнение документов с нарушением сроков в управлении2 ___________.

Отдельным сотрудником отдела ведется прием документов для
всех государственных органов, дислоцированных в здании резиденции Акима города. Это составляет в месяц около __________, а за 3 месяца _______ _____ документов.

Исходящая корреспонденция за отчетный период составила _____________ единицы, в том числе:

– фельдсвязью – ______;

– почтой – ___________;

– электронной почтой и факсом – ________;

– в районные аппараты Акимов – ________;

– в структурные подразделения города – _______.

Сообщается в порядке информации.

 

Руководитель аппарата

акима г. ___________3              ____________            _______________________

                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)

 
(185 рет қаралды, бүгін 1 рет)


Таңбалар:
мәліметсводка

Ұқсас мақалалар

Хабарландыру

Хабарландыру – қандай да бір оқиға, шара т.б. туралы ресми хабарлау. (347 рет қаралды, бүгін 1 рет)

Куәлік

  Куәлік – қандай да бір оқиғаларды, іс-әрекетті, құқықтық қатынастарды растайтын құжат.   (221 рет қаралды, бүгін 1 рет)

Қызметтік хаттар

  Қызметтік хат – қандай да бір жұмыстың орындалуы туралы бір лауазымды тұлғаның екінші бір лауазымды тұлғаға жолдауы. Қызметтік хат

Пікір жазылмаған

Пікір жазу
Әлі пікір жоқ! Бірінші болып пікір жазуыңызға болады!

Тек тіркелген пайдаланушылар пікір жазады.